Engasjement

Å forme fremtiden: Ansvar, integritet og mangfold

Hos medac ligger den respektfulle behandlingen av kunder, pasienter, samarbeidspartnere, ansatte og ressurser i kjernen for alt vi gjør. Vi erkjenner at vi som bedrift har et etisk ansvar og et samfunnsansvar. Vi forplikter oss i forhold til alt fra bærekraftige leverandørkjeder og miljøinitiativer til et arbeidsmiljø preget av mangfold og som er anerkjennende, trygt og respektfullt. Sammen kan vi bygge en fremtid som er ansvarlig, bærekraftig og mangfoldig.
Å forme fremtiden: Ansvar, integritet og mangfold

Vårt engasjement for en bærekraftig leverandørkjede

I medac er vi lidenskapelig opptatt av og tar ansvar for at vi har en forretningspraksis som er bærekraftig og etisk, særlig når det gjelder våre leverandørkjeder. I samsvar med lover og forskrifter som gjelder i våre globale markeder, for eksempel den tyske aktsomhetsloven for leverandørkjeder (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), forplikter vi oss til å velge og ettergå våre leverandørkjeder nøye. Det er vårt mål at vi skal etterleve alle forpliktelser som gjelder aktsomhet med hensyn til menneskerettigheter og miljø, slik at eventuell risiko for mennesker og miljø holdes så lav som mulig.

Som leverandør av legemidler og medisinsk utstyr får vi jevnlig spørsmål fra våre kunder som har måttet etterleve LkSG-loven siden 1. januar 2023 om hvordan vi sikrer at vi overholder den tyske leverandørkjedeloven. Hvis du får slike henvendelser, ber vi deg ta umiddelbart kontakt med medacs menneskerettighetsutvalg. All aktivitet i denne forbindelse må samkjøres med dette utvalget. Du kan kontakte teamet på LkSG@medac.de.

En grønn fremtid, en trygg arbeidsplass: Vårt HMS-løfte

Som et fremtidsrettet legemiddelfirma tar vi vårt ansvar for helse, miljø og sikkerhet på alvor. I medac iverksetter vi strenge sikkerhetstiltak for å ivareta våre ansattes sikkerhet på arbeidsplassen. Når vi arbeider med farlige stoffer, for eksempel CMR-stoffer, herunder cytostatika, er forsvarlig håndtering av største betydning. Vi sørger for at alle rutiner som er nødvendige for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø følges. Finn ut mer ved å lese vår HMS-politikk <hyperlink HMS-politikk>.

Vårt helhetlige engasjement for bærekraft gjenspeiles i vårt proaktive arbeid for effektiv ressursutnyttelse og for å redusere eventuell negativ miljø- og klimapåvirkning mest mulig. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og jobber mot vårt langsiktige mål om å skape internasjonalt gjeldende standarder. Takket være vårt ISO 14001-miljøstyringssystem har vi allerede tatt viktige skritt i retning av vår hovedmålsetting om klimanøytralitet. I tråd med vårt ønske om ytterligere forbedringer har vi i Tyskland innført ISO 45001-styringssystemet for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen samt ISO 50001-energiledelsessystemet. Disse nye standardiserte prosessene bidrar til bedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen, mer effektiv bruk av energiressursene våre og et redusert miljøavtrykk. Vi har også implementert en skybasert programvareløsning som gir oss muligheten til å administrere alle våre helse-, miljø-, sikkerhets- og bærekraftkrav på en effektiv måte.

Vår bærekraftstrategi har nær sammenheng med vår forretningsmessige suksess. Ved å gjennomføre en vesentlighetsanalyse identifiserer vi de viktigste bærekraftspørsmålene som påvirker vår virksomhet internt og eksternt.

Two colleagues,  talking

Våre medarbeideres sterke interesse i bærekraft kommer tydelig fram i den positive responsen til bedriftens bærekraftsatsinger, eksempelvis medacs interne bærekraftutfordring. I alle markeder der vi har virksomhet, jobber vi intensivt med å forbedre vårt miljøavtrykk. Et eksempel er utviklingen av et parkeringshus som er tilgjengelig for offentligheten ved hovedkontoret vårt i Wedel og som skal levere jordvarme til vår virksomhet.

Finn ut mer om vårt bærekraftengasjement på våre lokale nettsteder.

Etikk som grunnlag: Verdisystemet i våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer beskriver de verdiene som ligger til grunn for måten vi samarbeider og driver forretninger. Retningslinjene gjenspeiler vår kjernefilosofi om å sette mennesket først. Vi er opptatt av å levere trygge produkter av høy kvalitet som forbedrer helsen til pasienter over hele verden. Arbeidet vårt kjennetegnes av pålitelighet og en sterk ansvarsfølelse.

Våre etiske retningslinjer er et levende dokument og danner grunnlaget for den tilliten pasienter, helsepersonell, våre samarbeidspartnere og kunder har til oss. Våre etiske retningslinjer er også nøkkelen til vår forretningsmessige suksess. Alle medarbeidere i medac oppfordres til å følge og implementere de konkrete etiske retningslinjene i sitt daglige arbeid for å sikre selskapets integritet og langsiktige suksess.

For mer informasjon, se våre gjeldende etiske retningslinjer. Code of Conduct.

Mangfold skaper samhørighet: Likestilling og inkludering 

Vi er et sterkt fellesskap av eksepsjonelle mennesker fra forskjellige land, med ulike bakgrunner, styrker og talenter, som forenes av vårt dype ønske om å utgjøre en forskjell innen helse. Som arbeidsgiver er vi overbevist om at vi oppnår mer ved å stå sammen. Vi er også opptatt av å skape et miljø der hver og en av våre medarbeidere føler seg verdsatt og har like muligheter til å lykkes og vokse – uavhengig av hvor de kommer fra, hva de mener eller hva de tror på. Hos medac er vi opptatt av mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassen.

Vi har et spesielt fokus på å løfte frem kvinner i lederstillinger – de utgjør nesten 60 % av vår arbeidsstokk. Denne utviklingen understreker vårt engasjement for likestilling mellom kjønnene og viser at talent og ytelse anerkjennes og oppmuntres i medac uavhengig av kjønn.

Vi ser at det er store muligheter også på andre mangfoldsarenaer, særlig når det gjelder integrering av medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Vårt eget utvalg for representanter for ansatte med nedsatt funksjonsevne sørger for et inkluderende arbeidsmiljø som er åpent for alle.

Mangfold i arbeidsstyrken bidrar til nyskapende løsninger og samarbeid som drives fram av viktige verdier. Vi omfavner alle mangfoldsdimensjoner og arbeider kontinuerlig for at vi skal ha en arbeidskultur preget av respekt, aksept og gjensidig støtte.

Colleagues in a conference room, standing and talking

Arbeidskultur: Opptatt av faglig utvikling

Som arbeidsgiver er vi overbevist om at det er våre medarbeidere som er nøkkelen til å lykkes med å nå vår felles målsetting. Vårt engasjement for personlig og faglig utvikling gjenspeiles i vårt omfattende utvalg av programmer og initiativer som tar sikte på å få frem det beste i alle for at vi skal lykkes sammen.

Vi viderefører denne utviklingen, men har allerede oppnådd et viktig strategisk mål: Vi har det siste innen HR-verktøy for et moderne arbeidsmiljø. Ved å skape et innovativt arbeidskonsept, inkludert ny arbeidsplassdesign, fleksible arbeidsmodeller og innføring av konsernomfattende opplæringsprogrammer, har vi satt kursen for fremtiden.

Vi inviterer talentfulle mennesker til å bli en del av et fellesskap som fremmer kreativitet og mangfold og oppmuntrer hver enkelt til å nå sitt fulle potensial.

Les mer om å arbeide hos medac.

Colleagues outside, talking

Verdensomspennende støtte: Finansiering og stipender

Medac sponser forskningsinstitusjoner, deler ut stipend og priser og støtter forskningsprosjekter over hele verden. Vi støtter også faglige organisasjoner og sammenslutninger i deres arbeid i markedene der vi har virksomhet.

Hvis du vil ha mer informasjon om vårt samfunnsengasjement, kan du gå inn på våre landspesifikke nettsider.

Team of researchers, looking at findings

Misjon

Forbedring av menneskers helse, i dag og i morgen

I medac-konsernet mener vi at helse er menneskers mest verdifulle ressurs. Den er noe vi aldri kan ta for gitt. Siden 1970 har det vært vår misjon å forbedre livskvaliteten til pasienter over hele verden ved å tilby den beste medisinske behandlingen som finnes.

Forretningsvirksomhet

Farmasøytiske produkter og tjenester av høy kvalitet over hele verden

Finn ut hva vi kan gjøre innen alt fra produktutvikling, produksjon og distribusjon til markedsføring og globale samarbeidsmuligheter.

Ledelse

Å lede medac inn i fremtiden: Vår ledelse

Som et privat selskap med utspring i SMB-sektoren følger vi en verdiorientert ledelsesstrategi basert på tillit og partnerskap.
Lock

Gå videre

De følgende sidene inneholder legemiddelinformasjon kun for helsepersonell.